19, సెప్టెంబర్ 2010, ఆదివారం

ఒక్కోసారి నేను

ఒక్కోసారి నేను
                  ఎగసి పడే కెరటంలా
                  ఉవ్వెత్తున పైకెగసి
                  అందని తీరాలని
                 అందుకోడానికి పరిగేడుతూంటాను

ఒక్కోసారి నేను
              మబ్బుల వెనక జాబిల్లిలా
              మొహానికి ముసుగేసుకుని
              నలుగురిలో నేనున్నా
               సిగ్గుతో ముడుచుకుపోతాను

2 వ్యాఖ్యలు: