20, సెప్టెంబర్ 2010, సోమవారం

నా విషాదం

నా విషాదం నీ ఆనందాన్ని
పాడు చేస్తుందని నాకనిపిస్తే
నా విషాదాన్ని నాలోనే
సమాధి చేసేసుకుంటాను

2 వ్యాఖ్యలు: